Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden België

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Foresco Packaging België

Algemeen

 1. De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering (waaronder mede wordt begrepen: het verrichten van diensten) van onder andere emballage en pallets (hierna: Producten), een en ander in de ruimste zin des woords, waarbij één van de Belgische groepsmaatschappijen van Foresco Packaging (Foresco Packaging NV, Arifal NV, Houtindustrie Royer NV, Verhoeven Pallets en Recycling BVBA, Pasec NV of Packaging Partners NV) (hierna: Verkoper) partij is.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna: Koper) van Verkoper niet, ook niet naast de Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien dit expliciet schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

Offertes en overeenkomsten

 1. De offertes uitgaand van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen voor zover deze nog niet door Koper zijn geaccepteerd.
 2. Tussen Verkoper en Koper komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de door Koper voor akkoord ondertekende offerte Verkoper heeft bereikt, dan wel wanneer Verkoper de opdracht van Koper schriftelijk heeft aanvaard door middel van een aan klant gezonden opdrachtbevestiging.
 3. Indien Koper ten aanzien van de aanvaarding van de offerte voorbehouden maakt of wijzigingen hierin aanbrengt, al betreft het voorbehoud of de wijziging ondergeschikte punten, dan zal de overeenkomst slechts tot stand komen, nadat Verkoper schriftelijk aan Koper te kennen heeft gegeven in te stemmen met de aard en inhoud van deze voorbehouden of wijzigingen.
 4. Indien meerdere partijen zich als klant verbinden tot een overeenkomst met Verkoper, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen die uit de overeenkomst met Verkoper voortvloeien.

Prijzen

 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen omwille van belangrijke en onverwachte stijgingen van grondstoffenprijzen, wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en (overige) taksen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit Europese regelgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. Verkoper deelt een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk mee aan Koper.
 2. Voorzieningen of extra maatregelen die worden opgelegd door Koper of derden en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in prijsopgaves inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Productie en technische toleranties

 1. Met de ondertekening van de overeenkomst en huidige voorwaarden geeft Koper zijn uitdrukkelijke instemming met onmiddellijke aanvang van de uitvoering van de overeenkomst en erkent Koper dat hij in elk geval ieder herroepingsrecht verliest.
 2. De productie gebeurt volgens het vaste proces van Verkoper en volgens eigen plannen en uitvoeringsdetails. Verkoper kan steeds de wijze van productie aanpassen als dat noodzakelijk is, zonder dat Koper ingevolge die wijzigingen recht heeft op schadevergoeding.
 3. De productie kan enkel worden uitgevoerd van zodra Verkoper tijdig over de nodige en volledige informatie beschikt om daartoe over te gaan. Deze technische informatie wordt tijdig overhandigd door Koper en/of zijn aangestelde, zodat Verkoper over voldoende tijd beschikt om de productie naar behoren voor te bereiden. Indien deze informatie niet aanwezig is bij ondertekening van de overeenkomst, neemt de uitvoeringstermijn pas aanvang van zodra deze informatie aan Verkoper is bezorgd.
 4. Verkoper kan nooit 100% schimmelvrije palletten/kisten/kratten garanderen indien ze geproduceerd zijn uit nat hout of enkel een hoge temperatuurbehandeling hebben ondergaan (dus geen droogbehandeling).
 5. Op de samenstellende houten onderdelen van de producten, aanvaardt Koper toleranties zoals voorzien in de NBN 219-04 (1970) en ISO-aanbevelingen R.738 (1968). De maximale tolerantie op de hoofdafmetingen van palletten is +/- 5 mm. Deze toleranties worden enkel gegarandeerd op het ogenblik van de verwerking en productie in de werkplaatsen van Verkoper.

Uitvoeringstermijn

 1. De leverings- of uitvoeringstermijn wordt te goeder trouw tussen partijen overeengekomen. Behalve andersluidende bijzondere overeenkomst tussen de partijen, kunnen vertragingen in de levering of plaatsing geen aanleiding geven tot beëindiging van de opdracht of weigering van levering. Verkoper brengt Koper onmiddellijk op de hoogte van enige oorzaak van vertraging in levering of plaatsing en/of schorsing van de leverings- of uitvoeringstermijn.

Levering (algemeen)

 1. Verkoper heeft het recht leveringen in hoeveelheid te doen en te factureren met een tolerantie van 15% in min of meer ten overstaan van de bestelde hoeveelheid.
 2. De levering van conforme goederen kan niet geweigerd worden.

Levering elders dan bij Verkoper

 1. De goederen worden steeds voor rekening en risico van Koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.
 2. Een levering is steeds een volle vracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor leveringen die niet per volle vracht gebeuren kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.
 3. Koper is gehouden onmiddellijk na aankomst van de goederen de nodige hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Per vracht is een lostijd van maximum 1,5 uur inbegrepen, inclusief wachttijd. Het overschrijden van deze tijdspanne zal gefactureerd worden aan € 55,00 euro excl. BTW per uur vertraging, plus eventuele kosten voor gemiste vrachten.
 4. Indien leveringen franco overeengekomen zijn op camion, werf of magazijn van Koper, id Verkoper slechts verplicht op deze plaatsen zelf te leveren, voor zover zij op normale wijze bereikbaar zijn door de gebruikte vervoersmiddelen met volle ladingen. Indien dit niet mogelijk is, dan is het Verkoper toegestaan de lossing te doen zo dicht mogelijk bij de werf of het magazijn naast het vervoermiddel. In dit geval vertoeven de goederen op de plaats waar zij gelost werden op risico van Koper.
 5. Indien er maatregelen of omstandigheden van kracht zijn die de levering bemoeilijken, zal Koper alle mogelijke inspanningen leveren om de levering alsnog te kunnen laten doorgaan.
 6. Verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening worden gebracht moeten franco en in goede staat teruggezonden worden binnen de 30 dagen volgend op de levering. De verpakkingen die in slechte toestand terugkeren worden gedurende 15 dagen ter beschikking van Koper bewaard.
 7. In principe worden geleverde goederen niet teruggenomen. Wanneer Verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemt geleverde goederen terug te nemen, dan zal dit geschieden aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor de supplementaire kosten van vervoer en bewerking.

Risico en eigendomsoverdracht

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper te leveren of geleverde producten, tot het moment dat alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van eerdergenoemde vorderingen, volledig zijn voldaan.
 2. Tot op het ogenblik van de volledige betaling der goederen blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden geleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overgedragen tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming der goederen. Ingeval deze voorwaarden niet nageleefd worden, is de verkoopprijs onmiddellijk eisbaar.

Facturatie en betaling

 1. De facturatie gebeurt onmiddellijk na levering. Facturen die niet binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
 2. Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel van Verkoper. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Verkoper.
 3. Bij laattijdige betaling van facturen, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd volgens het tarief zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 verschuldigd aan Verkoper, onverminderd eventuele invorderingskosten.
 4. Alle kosten veroorzaakt door gebreke van of vertraging in betaling, zoals b.v. protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper.
 5. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volledig en onherroepelijk opeisbaar worden, zelfs als die betrekking hebben op een andere overeenkomst.
 6. Geen opeisbare som kan gecompenseerd worden door een andere en in het bijzonder kan geen enkele klacht aanleiding geven tot schuldvergelijking alvorens deze door Verkoper aanvaard is geworden.
 7. Klachten vanwege Koper schorten zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten.
 8. Bij betwisting van een deelpost van enig factuurbedrag dient Koper alleszins het onbetwiste gedeelte van het factuurbedrag te voldoen.
 9. Indien Koper met zijn betalingen achterstallig is, heeft de verkoper het recht de uitvoering van het contract op te schorten, ofwel het, zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen, zelfs indien het contract een overeenkomst voorziet die opeenvolgende leveringen inhoudt en zelfs uit hoofde van andere lopende overeenkomsten. In alle gevallen behoudt Verkoper al zijn rechten op schadevergoeding.
 10. Zo er door Verkoper een kredietbeperking is voorzien, is deze uitsluitend aftrekbaar indien betaling plaatsvindt binnen de vervaltermijn.
 11. Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen, de oudste naar factuurdatum eerst, en dit ongeacht of Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 12. De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de verkoop bevestigd is, waarborgen van betaling te eisen en de verdere uitvoeringen van het contract uit te
 1. stellen, zolang ze hem niet gegeven zijn geworden. In dit laatste geval zal hij het recht hebben om een einde te stellen aan het contract zonder enige eis voor het gerecht en zonder voorafgaande aanmaning; of zelfs om het, indien deze waarborgen niet kunnen gegeven worden, zonder enige gerechtelijke tussenkomst te vernietigen.

Klachten en waarborgen

 1. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de afleveringsdocumenten te worden gemeld die de goederen vergezellen. Indien dit niet gebeurt, wordt Koper geacht de geleverde producten te hebben aanvaard.
 2. Een melding van klachten dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.
 3. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging of herstel, naar keuze van Verkoper, indien zij binnen de 48 uur na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen elke klacht te (doen) onderzoeken en is vervallen van zijn recht op vrijwaring als dat onmogelijk blijkt.
 4. In alle gevallen van levering anders dan franco, heeft de koper het recht op eigen kosten over te gaan tot aanvaarding der goederen voor hun verzending. Indien hij van dit recht gebruik heeft gemaakt, worden de goederen verondersteld aanvaard te zijn bij de verzending.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door Koper en/of door derden, dan wel wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, Koper of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dien(d)en te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 6. Indien door Koper tijdig een klacht wordt geuit en door Koper wordt aangetoond dat deze gebreken of tekortkomingen een gevolg zouden kunnen zijn van een door Verkoper toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar jegens Koper bestaande verplichtingen, zal vergoeding door Verkoper ertoe beperkt zijn de betwiste materialen te vervangen of te herstellen.
 7. Worden niet beschouwd als gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van de producten of lichte verschillen in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, binnen de toleranties vallen, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 8. Een klacht omtrent de geleverde producten kan nooit aanleiding geven tot het annuleren van een lopende overeenkomst.
 9. Onbehandelde palletten en HT palletten worden in open lucht gestockeerd bij Verkoper en kunnen niet worden afgekeurd omwille van hoog vochtgehalte.

Aansprakelijkheid

 1. Verkoper, noch haar medewerker(s) noch door Verkoper ingeschakelde derde(n) zijn aansprakelijk voor welke schade uit welke hoofde en van welke aard dan ook, waaronder begrepen persoonlijk letsel, hetzij directe schade, hetzij indirecte schade, geleden door Koper of enige derde, verband houdende met de levering van producten, het gebruik of bezit van producten, het bezit van producten of defecten aan geleverde producten, daaronder mede begrepen niet behoorlijke nakoming van herstel‐ of herlevering verplichting, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Verkoper.
 2. Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.
 3. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van Verkoper dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De door klant geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) transport‐, reis‐ en verblijfkosten, gederfde winst, gederfde omzet of gemiste inkomsten, komt nimmer voor vergoeding door Verkoper in aanmerking.
 4. Aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot de verplichting tot herlevering, dan wel tot de verplichting tot het betalen van het op de overeenkomst betrekking hebbende factuurbedrag, met een maximum van het bedrag dat de verzekeraars van Verkoper in het voorkomende geval uitkeren (vermeerderd met het bedrag van het eigen risico), zulks ter keuze van Verkoper.
 5. Er is geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming en dus geen aansprakelijkheid van de zijde van Verkoper zolang Koper zelf in verzuim is jegens Verkoper, de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn gebruikt of de producten langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
 6. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan Verkoper toerekenbaar is en voor aanspraken van derden die verband houden met de tussen Koper en die derden gesloten overeenkomsten.
 7. Onverminderd het bepaalde in de titel “Klachten en waarborgen” en “Aansprakelijkheid”, bedraagt de verjaringstermijn dan wel vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar, of een kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet.

Verbreking

 1. Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en van die aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van de verkoper kan gevergd worden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie van het leger, verbod van invoer of van uitvoer, maatregelen afgekondigd door de overheden die de leveringen onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van het afsluiten van het contract het geval was, schaarste, faling of tegenslag van de leveranciers en andere gevallen van heirkracht, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor gebeurlijk de overeenkomsten te verbreken in geval van veranderingen in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, onvermogen, aanvraag van gerechtelijk concordaat of van concordaat in der minne, faillissement, bekendmaking van protest, ontbinding of wijzigingen in de vennootschap, enz., de verkoper heeft het recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet er hem erkent.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen. Wij behouden ons evenwel het recht voor derden voor andere Rechtbanken te dagvaarden, indien wij zulks nodig achten.
 2. Alle overeenkomsten met Verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Instemming – voorafgaande kennisname – communicatie tussen partijen

 1. Koper bevestigt dat hij voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst met Verkoper kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de informatie die daarin is vervat.
 2. Met de ondertekening van de overeenkomst en/of deze voorwaarden erkent Koper er voldoende kennis van te hebben genomen en er zich uitdrukkelijk en integraal mee akkoord te verklaren.
 3. Behoudens daarvan afwijkende bepalingen en in zoverre het e-mailadres van Koper gekend is, gebeurt alle communicatie tussen partijen per e-mail.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Verkoper verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van Koper en die betrekking hebben op Koper zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft Koper daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken.
 2. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Verkoper en haar personeel, medewerkers, en aangestelde zou ontvangen.
 3. Koper bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van de persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Koper bevestigt dat hij zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere contactpersonen op de hoogte heeft gebracht van deze verwerking en maakt zich sterk dat zij daarmee instemmen.

Voorwaarden omtrent voorraden en opslag op terreinen van Verkoper

 1. Voor stockartikelen dient Koper zijn gemiddelde maandbehoefte bij aanvang van de overeenkomst te melden. Elke wijziging in de gemiddelde maandbehoefte wordt onmiddellijk aan Verkoper gemeld.
 2. De voorraad van paletten en hout mag maximaal een behoefte van 1 maand bevatten.
 3. Enkel droge palletten die een droogproces hebben ondergaan worden onder dak gestockeerd.
 4. Indien, om welke reden dan ook, een order niet op het afgesproken tijdstip kan afgehaald worden, verbindt Koper zich ertoe om uiterlijk 3 maanden na productie de bestelde producten af te nemen. Indien dat niet het geval is, worden ze in elk geval gefactureerd. Indien producten op voorraad gezet worden, kan Verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele lagere oppervlaktekwaliteit (vervuiling, verkleuring…)
 5. Indien de producten 6 maanden na productie nog niet zijn afgehaald, worden ze vernietigd. De prijs blijft in dat verschuldigd, inclusief interesten en kosten. De eventuele vernietigingskosten worden doorgerekend aan Koper.
 6. Bij beëindiging van een overeenkomst is Koper verplicht om alle geproduceerde producten af te nemen en af te halen binnen de maand na het einde van de overeenkomst. Indien de producten 6 maanden na productie nog niet zijn afgehaald, worden ze vernietigd. Het reeds bestelde hout dient bij beëindiging van de overeenkomst eveneens afgenomen te worden.