Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden Nederland

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Foresco Packaging Nederland

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering (waaronder mede wordt begrepen: het verrichten van diensten) van onder andere emballage en pallets (hierna: Producten), een en ander in de ruimste zin des woords, waarbij één van de Nederlandse groepsmaatschappijen van Foresco Packaging N.V. (Foresco Packaging Nederland B.V., Phoenix Pallets Assen B.V., Phoenix Pallets Hasselt B.V. of Smolders Houtindustrie B.V.) (hierna: Verkoper) partij is.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna: Koper) van Verkoper niet, ook niet naast de Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien dit expliciet schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes van Verkoper, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk. De offertes van Verkoper zijn, tenzij anders overeengekomen, 5 dagen geldig ingaande vanaf de offertedatum. Acceptatie van de offerte bindt de Verkoper slechts indien het desbetreffende bericht hem vóór 24.00 uur van de laatste dag bereikt.
 2. Orders, waaronder orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, binden Verkoper slechts nadat deze orders schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Bij schriftelijke bevestiging van een order door Verkoper geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3 Producteigenschappen

Koper dient eventuele bijzondere aan het materiaal c.q. de goederen te stellen eisen voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan Verkoper op te geven. Tenzij bij de bestellingen bijzondere eisen aan het materiaal c.q. de goederen zijn gesteld en deze door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard, moet met verkoperssortering genoegen genomen worden. Ten aanzien van afmetingen behoudt Verkoper zich steeds kleine spelingen voor, voor zover deze spelingen geen afbreuk doen aan het normale gebruik van de Producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dienen monsters uitsluitend om de maten weer te geven. Offertes zijn, voor zover zij betrekking hebben op kistwerk en pallets, gebaseerd op afname van tenminste 100 stuks van één maat. Voor partijen van 50 tot 100 stuks wordt 5% extra berekend van de afgesproken verkoopprijs met een minimum toeslag van €.25,- per order; voor partijen van 25 tot 50 stuks 10% extra van de afgesproken verkoopprijs met een minimum toeslag van €.25,- per order. Voor kleinere partijen dan 25 stuks wordt een afzonderlijke prijsopgave verstrekt. Monsters worden tegen het dubbele van de aangeboden prijs berekend en niet franco verzonden. Voor het maken van proefpallets wordt het aantal daaraan bestede uren in rekening gebracht. Bijzondere bedingen, welke van de in dit artikel vervatte voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor bestellingen waarop zij betrekking hebben.

Artikel 4 Levering

 1. Alle leveringen geschieden, tenzij anders is overeengekomen, ‘af fabriek’. Indien niet ‘af fabriek’ wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van verzending.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  1. indien de goederen door of voor Koper worden afgehaald: door in-ontvangst name van de goederen of, indien Koper nalaat de goederen tijdig in-ontvangst te nemen, op het moment dat zulks had moeten geschieden;
  2. bij verzending door tussenkomst van een vervoerder buiten het onder a. genoemde geval: door overgave van de goederen aan de vervoerder;
  3. bij verzending door een vervoermiddel van Verkoper: door aflevering of aanbieding daartoe ten huize of aan het magazijn van Koper dan wel aan het door Koper vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, komen de transportkosten voor rekening van Koper. De partij (Koper of Verkoper) die zorgdraagt voor het transport zal, al dan niet middels de inschakeling van een derde, zorgdragen voor een adequate verzekering. De verzekering van het transport zal dekking geven tot het bedrag van de verkoopprijs der goederen. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, dus niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. Beschadiging of vermissing moet door Koper binnen 24 uur na levering aan de vervoerder en aan Verkoper worden opgegeven en onverwijld schriftelijk met duidelijke onderbouwing worden bevestigd, bij gebreke waarvan ieder recht om Verkoper in gebreke te stellen, of eigen verplichtingen op te schorten, vervalt.

Artikel 5

Alle risico’s ten aanzien van de goederen, waaronder onder meer de beschadiging en het verloren gaan van de goederen en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade, gaat na levering der goederen over op Koper. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel is Koper verplicht de goederen vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud ex artikel 11 van de Algemene Voorwaarden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal adequaat te verzekeren en de polissen van de verzekeringen op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op de verzekeraar(s) van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen op eerste verzoek aan Verkoper worden overgedragen.

Artikel 6

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringstermijnen bij benadering en niet afdwingbaar noch als een fatale termijn aan te merken.
 2. Is Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie, instructies en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie, instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 3. Een overeenkomst kan door Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is slechts dan toegestaan voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Een overschrijding van een leveringstermijn geldt niet als een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming indien die tekortkoming het gevolg is van een buiten de macht van verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid; als zodanig gelden in ieder geval: oorlog of daarop lijkende situaties, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, boycot, staking of uitsluiting, bezetting, blokkade, inkrimping der productie of tekort aan grondstoffen, bedrijfsstoringen, ziekte van verkoper of zijn personeel, tekort schieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; Verkoper heeft alsdan het recht om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur der verhindering of wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren of te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade aan Koper gehouden te zijn.

Artikel 7 Afnameplicht

 1. Op Koper rust een afnameplicht.
 2. Indien Koper zonder daartoe jegens Verkoper gerechtigd te zijn bij een overeengekomen levering op afroep binnen de vooraf bepaalde tijd het gekochte niet heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen drie maanden na de verkoopdatum heeft afgenomen, heeft Verkoper het recht de niet-afgenomen orders (alsmede alle andere lopende orders of gedeelten daarvan, tenzij Verkoper daartoe geen redelijke grond heeft) zonder meer te annuleren of te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding, zijnde de verkoopwaarde van het gekochte plus een toeslag voor opslag van goederen, van Koper te verlangen. Deze schadevergoeding omvat tevens het positieve contract belang.

Artikel 8 Tekortkomingen

 1. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 is Koper gehouden om geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan Verkoper te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijze bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden; geringe en in de handel toelaatbaar geachte of redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen in de afmetingen als gevolg van verschillen in bijvoorbeeld dikte van hout en door rek en krimp, leveren geen tekortkoming op. Verkoper zal deze tekortkoming kosteloos ongedaan maken door – naar keuze van Verkoper – herstel en/of vervanging zoveel mogelijk conform de bestelling. Verkoper is echter ook gerechtigd – ter keuze van Verkoper – om in plaats van gehele of gedeeltelijke ongedaan making over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding respectievelijk restitutie van de koopprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 2. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 1 bedoeld en Verkoper na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1 zijn niet toegestaan.
 4. De kosten van ongegronde en/of niet van een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1 voorziene retourzendingen zijn voor rekening van Koper. Verkoper kan door Koper geretourneerde of niet door Koper afgenomen goederen onder zichzelf of onder derden voor rekening en risico van Koper opslaan.

Artikel 9 Prijzen en betalingen

Verkoper is gerechtigd stijgingen van de kosten die voor hem mede in verband met de levering na de datum van de verkoop en voor de datum van aflevering optreden (zoals stijging van BTW of andere overheidsheffingen, aankoopprijzen, lonen, transportkosten, verzekeringspremies, alsmede kosten stijgingen ten gevolge van overheidsmaatregelen welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken) door te berekenen.

Artikel 10

 1. Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het zenden van deelfacturen. Verrekening door Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Verkoper uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 2. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te verlangen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien Koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, raakt Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is in verzuim en is Koper rente verschuldigd ter hoogte van 2% van het netto factuurbedrag of – indien hoger – de wettelijke handelsrente voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
 4. Blijven ook na aanmaning betalingen binnen een aangezegde nadere termijn uit, dan is Verkoper bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 5. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief de kosten van juridische bijstand, die voor Verkoper verbonden zijn aan de inning van wat Koper aan Verkoper verschuldigd is of aan de handhaving van andere rechte van Verkoper, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door Verkoper of zijn personeel aan een en ander te besteden tijd) bedragen minimaal € 250,--.
 6. Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, wordt ten vollen direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe, besluit van Koper tot geheel of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, beslag onder Koper, niet-tijdige betaling door Koper. In de eerste drie (3) gevallen is Verkoper bevoegd alle overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer deze niet binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Verkoper passende zekerheid voor al hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd is en nog zal worden verstrekt.

Artikel 11

 1. Wanneer Verkoper redelijke grond heeft om te vrezen, dat Koper een overeenkomst niet of niet geheel zal naleven, is Verkoper gerechtigd vooruitbetaling, betaling à contant en/of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan, indien Koper hiermee in gebreke blijft, heeft Verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen tegen gelijktijdige betaling aan Koper aan te bieden.
 2. De eigendom van geleverde goederen blijft bij Verkoper totdat Koper al hetgeen hij aan Verkoper uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is heeft voldaan, verkoper is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling hem in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen.
 3. Koper is niet gerechtigd om de door Verkoper geleverde goederen, die nog niet zijn eigendom zijn, door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. Koper is niet gerechtigd goederen, die nog niet zijn eigendom zijn, aan derden in eigendom te doen overgaan anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming. Indien op de goederen beslag wordt gelegd terwijl deze nog onder het eigendomsvoorbehoud in eigendom zijn van Verkoper dient Koper dit onverwijld aan Verkoper mede te delen.
 4. Koper is verplicht in geval de eigendom aan derden overgaat zijn vorderingsrechten welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen op eerste verzoek van Verkoper onverwijld aan Verkoper te verpanden en alle daartoe noodzakelijke medewerking te verlenen.

Artikel 12

 1. Indien Verkoper opdracht krijgt machines of andere voorwerpen van een emballage te voorzien, dient Koper vooraf schriftelijk alle in verband met de emballage en het transport noodzakelijke informaties en/of instructies te verstekken (bijvoorbeeld ten aanzien van volume, gewicht, aard en waarde van de goederen; eventuele bijzondere gevoeligheid van de goederen, al dan niet in verband met soort en wijze van emballage of transport; de wijze van transport van de goederen etc.).
 2. Verkoper zal zich, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk inspannen om de emballage op basis van de verstrekte informaties en/of instructies uit te voeren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke had kunnen worden voorkomen indien Koper meer of betere informaties en/of instructies had gegeven.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin is Verkoper alleen aansprakelijk voor schade – mits Koper aantoont dat deze schade het onmiddellijk gevolg is van een ernstige tekortkoming van Verkoper – aan de machine(s) of voorwerp(en) zelf. Behoudens de bepalingen van de vorige twee volzinnen is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 beperking van aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Verkoper aan of vanwege Koper – een en ander in de ruimste zin des woords – waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijk bepalingen niet anders meebrengen het navolgende:
  1. Verkoper kan alleen gehouden zijn enige schade te vergoeden indien deze binnen 14 kalenderdagen door Koper aan Verkoper schriftelijk wordt gemeld en dat deze melding binnen zes maanden na afgifte van de goederen en/of levering van de diensten wordt gedaan.
  2. Verkoper is niet gehouden enige schadevergoeding te voldoen indien de totale schade van Koper binnen een periode van 12 kalendermaanden niet meer bedraagt dan € 500,--.
  3. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
  4. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
  5. Andere schade dan onder d. bedoeld wordt vergoed tot maximaal de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt,
  6. De onder e. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
  7. Betaalde klantvoorraden op het terrein of onder toezicht van de Verkoper terrein vallen buiten onze aansprakelijkheid en zijn niet verzekerd tegen verlies, diefstal en andere vormen van waardevermindering of totaal verlies (bijvoorbeeld bij brand).
 2. Koper vrijwaart Verkoper tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die Verkoper aan c.q. vanwege Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover Koper aantoont dat Verkoper in de verhouding tot Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Koper heeft te vergoeden.
 3. Verkoper kan nooit aansprakelijk zijn voor meer dan het verzekerde bedrag bij transportschade zoals vermeld in artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen sluiten de werking van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG) (Weens Koopverdrag) expliciet uit.
 2. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomsten zoals gesloten door Verkoper naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.